Interior del Santuari de Sant Dubte, constru´t l'any 1663 i restaurat en 1998